Sarana Kesehatan

Fasilitas sarana kesehatan yang dimiliki PPSDM Regional Yogyakarta